STATUT FUNDACJI
IMIENIA ARCYBISKUPA JERZEGO ABLEWICZA

I. SIEDZIBA I CELE

1.1. Fundacja o charakterze kościelnym, nosząca nazwę «Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza», zwana w dalszej części niniejszego Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Biskupa Józefa Życińskiego działającego w imieniu i na rzecz Diecezji Tarnowskiej Kościoła Katolickiego dekretem biskupim z dnia 11 lutego 1993 r., Nr L.K. XXXIX-1/5/93 oraz aktem notarialnym ustanowienia Fundacji z dnia 12 lutego 1993 r., rep. A Nr 251/93, sporządzonym przez zastępcę notariusza mgr Witolda Gawina z Kancelarii Notarialnej notariusz mgr Magdaleny Chlandy przy ul. J. Piłsudskiego w Krakowie, posiada osobowość prawną ze wszystkimi uprawnieniami, jakie przysługują jej z mocy ustawodawstwa kościelnego oraz cywilnego.

1.2. Siedzibą Fundacji jest Kuria Diecezjalna w Tarnowie.

1.3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Szef Urzędu Rady Ministrów.

1.4 Celem Fundacji jest działalność kulturalna, duszpasterska i dobroczynna realizowana przez:

– propagowanie ideałów miłosierdzia chrześcijańskiego przez organizowanie spotkań i odczytów poświęconych osobie oraz działalności pasterskiej Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, a zwłaszcza jego trosce o najbiedniejszych;

– fundowanie stypendiów oraz udzielanie pomocy młodzieży pochodzącej
z wielodzietnych i niezamożnych rodzin;

1.5 Fundacja realizuje swoje zamierzenia również przez:

– budzenie ducha wolontariatu, zwłaszcza wśród młodzieży, by poświęcała swój wolny czas na rzecz ludzi chorych, starszych i potrzebujących.

– działalność gospodarczą.

II. ORGANY FUNDACJI – WŁADZA ZWIERZCHNIA

2.1 Władzę Zwierzchnią w stosunku do Fundacji sprawuje każdorazowy Biskup Tarnowski.

Do kompetencji Władzy Zwierzchniej należy:

a) mianowanie i odwoływanie członków Rady Administracyjnej, łącznie z jej Przewodniczącym;
b) nadzór i udzielanie pozwoleń dotyczących rozpoczęcia nowej działalności instytucjonalnej i gospodarczej Fundacji.

III. ZARZĄD

3.1 Fundacją zarządza Zarząd zwany Radą Administracyjną. Rada Administracyjna składa się z trzech członków i powoływana jest na okres trzech lat. Jej Przewodniczący jest mianowany zgodnie z przepisami art. 2.1.

3.2 Rada wybiera spośród siebie Sekretarza, odpowiedzialnego za sprawy ekonomiczne oraz i poszczególne sektory działalności Fundacji.

3.3 Do Rady Administracyjnej należy przygotowanie programu pracy Fundacji i decydowanie o jej działaniu instytucjonalnym i ekonomicznym w odniesieniu do wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. W tym celu Rada Administracyjna zbiera się zwyczajnie dwa razy w roku i nadzwyczajnie – ilekroć tego zażąda Przewodniczący. Posiedzenie Rady Administracyjnej jest ważne i skuteczne, jeżeli bierze w nim udział przynajmniej dwie trzecie członków Rady. Uchwały Rady Administracyjnej są podejmowane większością dwóch trzecich głosów.

3.4 W wypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z mianowanych członków Rady Administracyjnej, zostaje on zastąpiony zgodnie z przepisami art.2.1, aż do wygaśnięcia mandatu całej Rady.

3.5 Przewodniczący Rady Administracyjnej reprezentuje Fundację, ze wszystkimi skutkami wynikającymi z prawa cywilnego i kanonicznego. Jemu przysługuje prawo zwoływania Rady Administracyjnej, przewodniczenia jej obradom i troska o realizację podjętych uchwał. W razie przeszkody Przewodniczącego zastępuje członek Rady najstarszy wiekiem. Zastępstwo powyższe uprawnia jedynie do zwołania posiedzenia Rady Administracyjnej i przewodniczenia jej obradom.

3.6 Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Przewodniczący Rady Administracyjnej działający samodzielnie lub dwóch innych członków Rady Administracyjnej działających łącznie. Rada Administracyjna może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w zakresie konkretnych, szczegółowo określonych spraw.

3.7 Do Sekretarza Fundacji należy:

a) podejmowanie, na polecenie Przewodniczącego Rady Administracyjnej, czynności faktycznych w celu zwołania posiedzeń Rady Administracyjnej;
b) sporządzanie protokołów z zebrań Rady Administracyjnej;
c) przechowywanie dokumentów i pism Fundacji;
d) administrowanie dobrami Fundacji zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi przez ustawodawstwo kanoniczne i państwowe obowiązujące w tej dziedzinie;
e) organizowanie działalności gospodarczej;
f) nadzór nad prowadzeniem ksiąg, sporządzeniem bilansu i sprawozdania finansowego;
g) przedkładanie Radzie Administracyjnej rocznego planu budżetowego Fundacji

IV. MAJĄTEK

4.1 Majątek Fundacji stanowi wkład gotówkowy Fundatora oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:
a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje, dotacje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe
i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b) dochody z działalności gospodarczej;
c) wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
d) odsetki bankowe.

4.2 Wkład gotówkowy Fundatora wynosi 3.000 zł (trzy tysiące złotych).

4.3 W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek zostanie przekazany na rzecz «Caritas» Diecezji Tarnowskiej, służąc realizacji celów wskazanych w art. 1 ustawy o fundacjach.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

5.1 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) wydawania książek i czasopism;
b) działalności usługowej w zakresie gastronomii;
c) działalności handlowej artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym sprzętem medycznym.

5.2 Działalność gospodarcza, której prowadzenie objęte jest obowiązkiem wcześniejszego uzyskiwania odpowiednich koncesji, pozwoleń, zezwoleń, certyfikatów i innych aktów administracyjnych uprawniających do podjęcia danej działalności będzie prowadzona przez Fundację po uprzednim ich uzyskaniu.

5.3 Fundator przeznacza na działalność gospodarczą Fundacji kwotę 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) z wniesionego przez siebie wkładu pieniężnego. Przeznaczenie dalszych środków pieniężnych i rzeczowych na potrzeby działalności gospodarczej Fundacji należy, z uwzględnieniem stosownych postanowień niniejszego Statutu, do kompetencji Zarządu.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Zmiana Statutu może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Fundatora.

6.2 W wypadkach nieprzewidzianych niniejszym Statutem należy kierować się przepisami prawa państwowego i kanonicznego.

6.3 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Rady Administracyjnej.

6.4 O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów oraz właściwy Krajowy Rejestr Sądowniczy.

Tarnów, 09 czerwca 2020 roku.

Ks. dr hab. Robert Kantor                                                           † Andrzej Jeż
       KANCLERZ                                                                        BISKUP TARNOWSKI