Dla upamiętnienia postaci i dzieła abp Jerzego Able­wicza oraz jego troski o młodych ludzi, jego następca bp Józef Życiński dn. 12 lutego 1993 roku powołał do życia Fundację Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.  Otrzymała ona trzy główne zadania: troskę o działalność kulturalną, duszpasterską oraz dobroczynną, co znalazło odzwiercie­dlenie w głównym dokumencie określającym profil dzia­łalności Fundacji, czyli jej Statucie.

Arcybiskup Jerzy Ablewicz (1 XI 1919 – 31 III 1990)
 Biskup Tarnowski (26 V 1962 – 31 III 1990)

Dnia 8 kwietnia 1993 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. War­szawy Wydziału XVI Gospodarczego Rejestrowego Fun­dacja Arcybiskupa Jerzego Ablewicza została wpisana do państwowego rejestru Fundacji i zatwierdzony został jej Statut.

W 2007 roku, w wyniku nieznacznych korekt
w Statucie, zmianie uległa nazwa Fundacji, która od tej pory brzmi Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Able­wicza. Do roku 2007 siedziba Fundacji mieściła się w Tarnowie przy ul. Kapitulnej 2, zaś od tego roku została przeniesiona do Wydziału Katechetycznego Kurii Diece­zjalnej w Tarnowie przy ul. Legionów 30.

Początki działalności statutowej były różnorodne, po­nieważ Fundacja zajmowała się zarówno wspieraniem Domu Radosnej Starości w Kupieninie, jak i wspomaga­niem ubogiej i zdolnej młodzieży. Od roku 1998 skupiła się przede wszystkim na promocji i wspomaganiu zdolnej młodzieży, pochodzącej z wielodzietnych i ubogich ro­dzin.

Do roku 2015 forma pomocy stypendialnej polegała głównie na jednorazowym wspieraniu stypendystów po­mocą finansową, której wysokość zazwyczaj wynosiła ty­siąc złotych. d października 2015 roku został wprowa­dzony nowy program stypendialny, który pozwala w bar­dziej efektywny sposób wspierać zdolną młodzież z terenu diecezji tarnowskiej.

W programie tym mogą uczestniczyć uczniowie od VII klasy szkoły podstawowej, aż do zakoń­czenia szkoły średniej.

Ponadto obok wsparcia finanso­wego, istotnym elementem programu jest także troska o integrację środowiska stypendystów oraz konkretna for­macja. Fundacja stawia swoim stypendystom konkretne warunki, wśród których należy wymienić przede wszyst­kim bardzo dobre wyniki w nauce, nienaganne zachowa­nie oraz zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej i parafialnej. Ponadto stypendyści są zobowiązani do obec­ności na spotkaniach organizowanych przez Fundację oraz rozliczenia większej części stypendium na cele określone w regulaminie, czyli na potrzeby naukowe i socjalne.

Te wymagania gwarantują Fundacji, że przekazywane przez nią środki są we właściwy i celowy sposób wyko­rzystywane przez stypendystów oraz służą im jako wspar­cie w rozwijaniu swoich talentów i pasji.

Wszelkie środki, jakie posiada Fundacja są efektem ofiar płynących z terenu diecezji zbieranych przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania, a także tych,
od  indywidulanych ofiarodawców.