Regulamin

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024.

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja przyznaje stypendia młodzieży zdolnej i chcącej się uczyć
  a pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin z terenu diecezji tarnowskiej.
 2. Stypendia przyznawane są młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych
  (od klasy VII) i w szkołach ponadpodstawowych zakończonych maturą.
 3. Stypendyści od chwili otrzymania stypendium będą je mogli otrzymywać do końca nauki w szkole ponadpodstawowej za wyjątkiem letnich wakacji, pod warunkiem spełnienia kryteriów, które określa niniejszy regulamin.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zatrzymywania w swoim archiwum złożonych wniosków wraz z dołączonymi załącznikami.
 5. Wnioski wraz z załącznikami tych osób, które nie uzyskały stypendium zostaną trwale zniszczone po upływie dwóch lat od ich przyjęcia, natomiast wnioski wraz dołączonymi załącznikami i wymaganymi w trakcie trwania stypendium sprawozdaniami i potwierdzeniami tych osób, którym przyznano stypendium zostaną trwale zniszczone po upływie dwóch lat od pobrania ostatniej wpłat

II. Kryteria przyznawania stypendiów edukacyjnych

Stypendium z Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza mogą uzyskać uczniowie szkół podstawowych (od klasy VII) oraz ponadpodstawowych, którzy spełnią następujące warunki:

a) średnia ocen 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole ponadpodstawowej
w każdym semestrze nauki przy założeniu, że żadna z uzyskanych ocen
z poszczególnych przedmiotów nie jest oceną dopuszczającą lub niedostateczną;
b) śródroczna i końcoworoczna ocena z zachowania nie może być poprawna, nieodpowiednia lub naganna;
c) udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie);
d) dochód na osobę w rodzinie niższy od 70% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium;
e) szczególna sytuacja w rodzinie (długotrwała choroba ubiegającego się o stypendium, śmierć rodzica);
f) uzyskanie pozytywnych opinii jednostek i osób wyszczególnionych we wniosku.

III. Tryb przyznawania stypendium

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium w na rok szkolny 2023/2024 mija z dniem 15 września 2023 roku.

a) Rada Administracyjna Fundacji rozpatrzy i przyzna stypendia w ciągu czternastu dni licząc od 15 września 2023 r., następnie tradycyjną pocztą na wskazany adres zostanie przekazana informacja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium;
b) Fundacja rozpatruje wnioski o stypendia wypełniane na jej własnych drukach dostępnych na stronie internetowej Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa z poprzedniej klasy oraz wszystkie stosowne poświadczenia dotyczące dochodów, aktywności szkolnej i pozaszkolnej, opinię księdza proboszcza i  katechety ze szkoły. Załączniki typu świadectwa, dyplomy itp. należy przesłać wyłącznie w formie ksero z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wydane przez szkołę;
c) w roku szkolnym 2023/2024 comiesięczne stypendia dla nowych stypendystów zaczną być wypłacane z dniem 1 listopada 2023 r;
d) miesięczna wysokość stypendium wynosi odpowiednio: dla uczniów szkół podstawowych — 250 PLN; dla uczniów szkół ponadpodstawowych — 300 PLN.

IV. Tryb realizacji stypendiów

 1. Stypendyści przeznaczają co najmniej 6o% otrzymanych stypendiów na następujące cele związane z nauką:
  a) zakup pomocy naukowych;
  b) pokrycie kosztów uczestnictwa w kółkach naukowych, kursach językowych lub innych form dokształcanie, które mogą być formalnie udokumentowane;
  c) koszty dojazdu do szkoły;
  d) potrzeby socjalne i zdrowotne stypendysty;
  e) inne (związane z nauką w szkole).
 2. Każdy wydatek określony w punkcie IV, 1 musi być potwierdzony paragonem lub fakturą.
 3. W oparciu o otrzymane wzory dokumentów stypendysta przygotowuje semestralne rozliczenie finansowe otrzymanych kwot stypendiów i przekazuje je do Fundacji w terminie do 20 lutego (semestr zimowy) i 10 sierpnia (semestr letni).
 4. Do rozliczeń należy dołączyć kopie paragonów i rachunków, o którym mowa w punkcie IV, 2 oraz opinię księdza proboszcza i katechety.

V. Obowiązki stypendysty

 1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy.
 2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku lokalnym oraz we wpisach internetowych poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne zaangażowanie społeczne.
 3. Stypendysta angażuje się na rzecz środowiska swojej szkoły, parafii lub miejscowości. Do obowiązków stypendysty należy uczestnictwo w jednej z grup religijnych działających na terenie swojej parafii oraz czynne zaangażowanie się
  w charakterze wolontariusza w akcję zbierania pieniędzy organizowaną przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach Dnia Papieskiego.
 4. Stypendysta uczestniczy w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Fundację Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.
 5. Stypendysta ma obowiązek informowania Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach przyznawanych mu z innych źródeł.

VI. Cofnięcie stypendium

Rada Administracyjna Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy stypendysta:

a) przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium;
b) przedstawił świadectwo z ocenami dopuszczającymi lub niedostatecznymi, lub prezentuje postawę niegodną stypendysty Fundacji;
c) nieprawidłowo wykorzystuje stypendium;
d)nie rozliczy w wymaganym terminie przekazanych kwot stypendium;
e) nie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych wyznaczanych przez Fundację;
f) łamie postanowienia niniejszego regulaminu.

Informacja o cofnięciu stypendium jest wysyłana tradycyjną pocztą i oznacza definitywne zakończenie przyznanych wcześniej świadczeń stypendialnych.